Платформа "Діалог Євразії" Український національний комітет Платформи "Діалог Євразії" http://www.daplatform.org.ua/index.php?option=com_content&view=frontpage Sun, 28 Dec 2014 19:59:31 +0000 Joomla! 1.5 - Open Source Content Management uk-ua The only country http://www.daplatform.org.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=1601:the-only-country&catid=54:genel-&Itemid=535 http://www.daplatform.org.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=1601:the-only-country&catid=54:genel-&Itemid=535

We appeal to the world public, scientific and political community with a statement about the need to stop any kind of aggression on the territory of Ukraine!

We appeared before the face of the new interstate and global social challenges not currently threatening only Ukraine but all over the world!

Atmosphere of general international tension associated with anxiety developments in Ukraine, led world leaders to take responsibility for a global future of human civilization. Existing principles of global processes shown to be ineffective resolution of key problems in the future as individual local regions and global world space.

On the threshold of a new international watershed in relations between America, Europe and Asia, Ukraine became a kind of testing ground to simulate models of global opposition actors in the context of building a new political structure of the world.

Under the conditions of formation of the prerequisites for a "new Cold War of the XXI century " ambition dominant forces in global geopolitics trends negate the new global culture of dialogue understanding between citizens and the state . In the context of these events is lost idea maximize the interests of the individual is opposing ethnic , religious, political, racial or other differences of the sovereign states of the world . Human rights in the existing realities become something secondary in relation to the positional permutations planetary hegemony of political and economic elites, state and transnational entities.

For the sake of ideological flared throw the whole country, the people, the nation. This leads to irreversible consequences, both for individual and entire societies sacrificed fate of all mankind.

The Black Sea region, with its ethnic, cultural and religious variegation should be an example for the world community, a kind of guide, both regional and global balance between the poles of equivalent national identity states.

It is the idea of sovereignty and independence is a defining constant stable development of modern states and the concept of humanism and equality guarantee of the harmonious development of the world. Unification of the human right to self-determination in the global structure of cultural diversity and the primacy of civic virtue in any case should not be trampled on for the sake of the interests of the second and third parties.

The world community must move away from double standards of morality and evaluation of what is happening in Ukraine, which just led to catastrophic consequences. Some countries want to see Ukraine in its sphere of direct influence, despite the rights and desires of the citizens of the country are creating conditions of distrust and aggression.

We oppose any unfriendly acts against the sovereignty of Ukraine, its integrity and independence. We insist on the need for constructive dialogue between equal subjects of international law on the basis of the principles of government, socio-political, cultural and ethnic equality of peoples and nations. Parity and openness of discussion should be an integral part of the modern geopolitical discourse between Ukraine and its partners.

In these circumstances, Ukraine, like its neighbors can and should be the benchmark, a kind of harbinger of new civilizational trends in the settlement of inter-state and inter-cultural contradictions of the global order for all mankind!

Common efforts we are able to prevent the onset of a "new Cold War" threatening world peace!

Sergey Teleshun

Director of the Institute of Public Administration

and Local Self-Governance, Head of Department of Political Analysis

and Forecasting of the National Academy of Public Administration,

the President of Ukraine,

Honored Worker of Science and Technology of Ukraine,

Doctor of Political Sciences, Professor

 

Yuriy Saukh

Ph.D. in Philosophy,

Associate Professor of Department of Political Analysis

and Forecasting of the National Academy of Public Administration,

the President of Ukraine, Honored Worker of Science

]]>
xxx@hotmail.com (Admin) frontpage Tue, 11 Mar 2014 08:57:13 +0000
Єдина Країна http://www.daplatform.org.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=1600:2014-03-11-08-55-21&catid=54:genel-&Itemid=535 http://www.daplatform.org.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=1600:2014-03-11-08-55-21&catid=54:genel-&Itemid=535

Ми звертаємося до світової громадськості, наукової і політичної спільноти із заявою про необхідність припинити будь-які види агресії на території України!

Ми постали перед обличчям нових міждержавних і глобальних соціальних викликів, що загрожують на даний момент вже не тільки Україні, а й усьому світу!

Атмосфера загального міжнародного напруження, пов'язана з тривожними подіями в Україні, змусила світових лідерів з відповідальністю поставитися до глобального майбутнього людської цивілізації. Існуючі принципи управління світовими процесами показали свою неспроможність розв'язати вузлові проблеми майбутнього, як в окремо взятих локальних регіонах, так і в глобальному світовому просторі.

На порозі нового міжнародного вододілу у взаєминах між Америкою, Європою та Азією, Україна стала своєрідним тестовим майданчиком з відпрацювання моделей протистояння глобальних акторів у контексті побудови нової політичної конструкції світу.

В умовах формування передумов нової "холодної війни XXI століття " амбіції домінуючих сил світової геополітики нівелюють тренди нової глобальної культури ведення діалогу взаєморозуміння між громадянином і державою. У розрізі цих подій втрачається ідея максимальної реалізації інтересів особистості поза протиставленням на міжетнічній, релігійній, політичній, расовій або ж іншій основі громадян суверенних держав світу. Права людини в існуючих реаліях стають чимось вторинним, по відношенню до позиційних перестановок гегемонії планетарних політичних і економічних еліт, державних і транснаціональних утворень.

На догоду ідеологічним клеше кидаються цілі країни, народи, нації. Це призводить до незворотних наслідків, як для окремо взятих індивідів, так і цілих суспільств, в жертву приноситься доля всього людства.

Чорноморський регіон, з його етнічною, культурною та релігійною строкатістю повинен стати прикладом для світової спільноти, своєрідним путівником як регіональної, так і глобальної рівноваги між рівнозначними полюсами національної самоідентифікації держав.

Саме ідея суверенітету і незалежності є визначальною константою стабільного розвитку сучасних держав, а концепт гуманізму і рівності людей запорукою гармонійного розвитку світу. Уніфікація права людини на самовизначення в глобальній структурі культурного різноманіття та примат громадянської гідності ні в якому випадки не повинні зневажатися перед інтересами других і третіх сторін.

Світова спільнота повинна відійти від системи подвійних стандартів моралі та оцінки того, що відбувається в Україні, які якраз і призвели до катастрофічних наслідків. Воля певних держав бачити Україну в орбіті свого безпосереднього впливу, незважаючи на права і бажання громадян країни формують умови недовіри і агресії.

Ми виступаємо проти будь-яких недружніх актів спрямованих проти суверенітету України, її цілісності та незалежності. Ми наполягаємо на необхідності ведення конструктивного діалогу між рівноправними суб'єктами міжнародного права на базисі принципів державної, суспільно-політичної, культурної та етнічної рівності народів і націй. Паритетність і відкритість ведення дискусії повинні стати невід'ємною частиною сучасного геополітичного дискурсу між Україною та її партнерами.

У цих умовах Україна, як і її сусіди, може і повинна стати еталоном, своєрідним передвісником нових цивілізаційних віянь у питанні врегулювання міждержавних та міжкультурних суперечностей глобального порядку для всього людства!

Загальними зусиллями ми здатні запобігти початку нової "холодної війни", що загрожує спокою і миру на планеті!

Телешун С . О .

Директор Інституту державної служби і місцевого самоврядування,

Завідувач кафедри політичної аналітики та прогнозування

Національної академії державного управління

при Президентові України,

Заслужений діяч науки і техніки України,

Доктор політичних наук, професор

 

Саух Ю.П.

Кандидат філософських наук,

Доцент кафедри політичної аналітики та прогнозування

Національної академії державного управління

при Президентові України

]]>
xxx@hotmail.com (Admin) frontpage Tue, 11 Mar 2014 08:54:32 +0000
Светлое будущее Украины основывается на взаимном диалоге сегодняшнего времени http://www.daplatform.org.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=1599:2014-02-18-14-12-43&catid=54:genel-&Itemid=535 http://www.daplatform.org.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=1599:2014-02-18-14-12-43&catid=54:genel-&Itemid=535  

 

В период, когда напряжение и противостояние в обществе нарастает с каждым днем, выражаем глубокую озабоченность событиями, происходящими в нашей стране. С большой тревогой и сожалением мы воспринимаем новости о человеческих жертвах в ходе столкновений воинственно настроенных групп и представителей правоохранительных органов на улицах украинской столицы. В это сложное время, когда требуется взвешенность и терпение, мы призываем к сдержанности и поиску компромисса, чтобы прекратить кровопролитие. Ничто не должно умалять ценности человеческой жизни как высшего дара Творца: ничьи-либо политические предпочтения, ни происхождение, ни язык, ни религия. Все стороны должны приложить максимум усилий, исключительно мирных,  для сохранения стабильности в нашем общем доме.

Мы решительно осуждаем людей призывающих к силовым действиям, приведших к эскалации противостояния. Призываем всех представителей иностранных государств не вмешиваться в процесс самоопределения Украины, не диктовать «свои» условия мира На данном этапе руководство странны, оппозиция и общественные активисты должны брать на себя инициативу примирения, взывая к обществу остановить насилие и начать освобождение административных зданий, улиц и площадей, сесть за стол переговоров, услышать мнение других людей.

Сегодня, как никогда, важно осознавать ответственность за сохранение единого соборного Украинского государства.

Геннадий Киевлянин

]]>
xxx@hotmail.com (Admin) frontpage Tue, 18 Feb 2014 13:48:03 +0000
Літературний конкурс «Лист до мами» http://www.daplatform.org.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=1598:-l-r&catid=54:genel-&Itemid=535 http://www.daplatform.org.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=1598:-l-r&catid=54:genel-&Itemid=535 post_mom

ПОВІДОМЛЕННЯ

Міжнародна громадська організація Платформа «Діалог Євразії» в Україні, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України,  Департамент освіти і науки, молоді та спорту м. Києва оголошують   Літературний конкурс «Лист до мами» , який проводиться з 11 лютого по 29 березня 2013 року для учнів 8–10 класів київських шкіл і присвячується Дню матері.

Крайній термін подання конкурсних робіт – 29 березня 2013 р.

Роботи, написані українською мовою, надсилати в електронному форматі на адресу : ukraynadap@gmail.com .

Конкурсні роботи розглядатиме й оцінюватиме Журі.

Для нагородження переможців встановлено грошові премії:

Перша – 1500  гривень,

Друга – 1000  гривень,

Третя –      750 гривень,

а також п’ять заохочувальних по 300 гривень кожна.

Переможцям також буде вручено спеціальні нагороди й подарунки .

Урочисте нагородження переможців Конкурсу відбудеться в Києві на свято Дня матері – 12 травня ц. р. (про час і місце буде повідомлено додатково).

Докладнішу інформацію щодо написання конкурсних робіт Ви знайдете у Регламенті Конкурсу, що додається до цього Повідомлення, а також за телефонами : 234-96-00, 234-70-90 ; моб.: 093 206-36-50 (Кокова Тетяна Григорівна – секретар Платформи «Діалог Євразії» в Україні; м. Київ, вул. Басейна, 21А, к.6).

Дорогі учні! Ми раді, що ви зголосилися взяти участь у  Літературному конкурсі «Лист до мами».

Якщо чиясь мама перебуває зараз далеко від дому, може, десь на чужині в пошуках заробітку або недавно там побувала, сядь і напиши їй листа, але не з примусу, а від щирого серця. Напиши їй, що відчуваєш, про що мрієш, якою уявляєш собі маму, коли її немає поруч. Чим ти хотів би з нею поділитися, чим порадувати? Звичайно, в листі  не обійтись також без місцевих новин, без якихось побутових повідомлень про себе й про близьких родичів, але все це другорядне.

Однак, навіть якщо твоя мама ніколи з тобою не розлучалася,  все одно напиши їй. Для цього тобі знадобиться включити свою багату уяву, як це роблять письменники. Ти міг би уявити, що сам поїхав далеко-далеко від дому, скажімо, вчишся за кордоном. Якого зворушливого листа, сповненого туги за мамою й за батьківщиною, можна написати в подібному становищі!..

Насамкінець ми хочемо підказати вам, дорогі учасники Конкурсу, що особливу увагу журі звертатиме на ваші творчі здібності – на незвичне, свіже мислення, на вміння дохідливо, ясно, витончено передавати свої почуття й думки.

Успіхів вам!

ОРГКОМІТЕТ

 

РЕГЛАМЕНТ

Літературного конкурсу «Лист до мами»

При написанні конкурсної роботи необхідно дотримуватися таких правил:

1. У Конкурсі беруть участь учні 8–10-х класів київських шкіл.

2. Конкурсні роботи (твори) писати українською мовою.

3. Конкурсні роботи надсилати в електронному форматі на адресу : ukraynadap@gmail.com .

4. Термін написання й надсилання робіт – з 11 лютого по 29 березня 2013 р. Крайній термін подання конкурсних робіт – 29 березня .

5. Формат тексту – А4, текст набирати шрифтом Times New Roman, розмір – 14, інтервал – 1,5 см., поля: ліве – 3, праве – 1,5 см., верхнє й     нижнє – по 2,5 см.

6. Текст конкурсної роботи повинен бути без граматичних і синтаксичних помилок та мати обсяг до 3500 знаків.

7. Учень-автор має викласти свої думки в логічній послідовності, просто, коротко, чітко, без зайвих іншомовних запозичень (англіцизмів, русизмів і т. п.), без абревіатур – без усього того, що може відволікати від розкриття теми й передачі ясності образу матері.

8.  В кінці кожної роботи зазначити: ім’я й прізвище учня-автора, назву класу, школи, району, а також ім’я й прізвище учителя-наставника.

9. Журі найвище оцінюватиме в конкурсних роботах емоційність і свіжість викладу.

10.  Урочисте нагородження переможців Конкурсу відбудеться в Києві на свято Дня матері – 12 травня ц. р. (про час і місце буде повідомлено додатково).

]]>
xxx@hotmail.com (Admin) frontpage Tue, 12 Mar 2013 17:13:42 +0000
Турецькі й українські інтелектуали зустрілися в Києві http://www.daplatform.org.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=1597:2012-05-04-11-26-18&catid=54:genel-&Itemid=535 http://www.daplatform.org.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=1597:2012-05-04-11-26-18&catid=54:genel-&Itemid=535 konf_001

Платформа «Діалог Євразії» (ПДЄ), що об’єднала євразійських інтелектуалів, влаштувала в Києві зустріч турецьких і українських інтелігентів, які є представниками двох важливих країн Чорноморського басейну. В межах зустрічі було обговорено як проблеми економіки й довкілля, так і складнощі енергетичного та регіонального характеру. Організаторами заходу під назвою «Цивілізаційні виклики сучасності й авторитет слова інтелектуалів» виступили Платформа «Діалог Євразії», Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Національна академія педагогічних наук України, Національна Спілка письменників України та Українська Рада миру. У програмі, що відбулася в стінах Київського національного університету імені Тараса Шевченка, взяли участь ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Леонід Губерський, голова Міжнародної організації Платформа «Діалог Євразії», Володимир Сергійчук, перший заступник голови Української Ради миру, академік НАН України, Сергій Комісаренко, співголова Міжнародної організації Платформа «Діалог Євразії», Харун Токак та Перший радник Посольства Турецької Республіки в Україні, Шулє Ґюрель. Туреччину на зустрічі інтелектуалів обох країн представили: член Центрального комітету Республіканської Народної Партії Туреччини, Мухаммед Чакмак, завідувач кафедри міжнародних відносин Середньосхідного технічного університету, Хусейн Багджи, доцент факультету економіки й управління університету Ґазі, Хусейн Яйман, професор кафедри політології й міжнародних відносин університету Чанкая, Танель Демірель, професор кафедри міжнародних відносин Середньосхідного технічного університету, Ахмет Нурі Юрдусев і письменник Орхан Атеш.

«Платформа «Діалог Євразії» намагається створити мову миру»

Співголова Міжнародної організації Платформа «Діалог Євразії», Харун Токак, виголошуючи свою доповідь, зазначив, що вищезгадана організація прагне створити спільну мову, а також підкреслив, що її журнал є голосом інтелектуалів Євразії. Харун Токак сказав наступне: «Я вважаю цю зустріч інтелектуалів у стінах цього давнього й великого університету дуже значущою. В ньому працювали такі видатні діячі як Шевченко та Максимович. Платформа «Діалог Євразії» намагається знайти спільну мову, для чого й збирає інтелектуалів, адже світ потребує спільної мови миру. Один німецький вчений визначав зустріч інтелектуалів як відкриття нових горизонтів». Токак, котрий звернув увагу на те, що турецькому й українському народам в минулому випала спільна доля, підкреслив, що через різні перепони вони протягом цілого періоду нічого не знали одне про одного. Харун Токак, посилаючись на Шевченка, Максимовича, Мевляну та Юнуса Емре, зазначив, що навіть в найтяжчі часи інтелектуали йшли пліч-о-пліч зі своїм народом».

Перший радник Посольства Турецької Республіки в Україні, Шулє Ґюрель, висловлюючи подяку організаторам заходу від імені посольства, повідомила, що посол Турецької Республіки в Україні, Мехмет Самсар, не зможе взяти участь у програмі через щільний робочий графік. Шулє Ґюрель, котра закцентувала увагу на тому, що вважає ці збори надзвичайно важливими й змістовними, запевнила, що інтелігенти обох країн зможуть вирішити численні проблеми в різних сферах.

ЄС спускається з небес

Хусейн Багджи, який в ході зустрічі порівняв діяльність Європейського Союзу (ЄС) з гірськими віражами, наголосив на тому, що важко підкорювати вершини, і додав, що більшість аварій, так само, як і найбільша небезпека, трапляється саме при спуску з них. Хусейн Багджи сказав наступне: «Захід із захватом та ейфорією переможця сприйняв закінчення Холодної війни. Страх, що панує там зараз, не є сприятливою атмосферою для виховання інтелектуалів. Європа, що піклується лише про власні інтереси, перебуває в полоні своїх страхів. Якщо вона не змінить свою політику, їй прийде кінець». Багджи підкреслив, що Україна і Туреччина є значущими європейськими державами, і сказав, що ці дві важливі країни разом із Росією визначатимуть майбутнє всієї Європи. Багджи, котрий зазначив, що так звана арабська весна та події в США не є проявом націоналізму, визначив їх як глобальне затуманення розуму.

ГАЛЕРЕЯ

]]>
xxx@hotmail.com (Admin) frontpage Fri, 04 May 2012 11:24:13 +0000
Оголошення результатів конкурсу наукових статей «Мистецтво жити разом» (оновлено) http://www.daplatform.org.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=1595:-l-r-&catid=54:genel-&Itemid=535 http://www.daplatform.org.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=1595:-l-r-&catid=54:genel-&Itemid=535 konkurs

 

Згідно з попередніми умовами, в Конкурсі наукових робіт і статей «Мистецтво жити разом» передбачалась участь аспірантів та студентів магістратури вищих навчальних закладів України за такими напрямками: історія, релігія, культура, мова, суспільно-політичне та правове життя, національний склад суспільства та демографічний розвиток, соціально-економічні умови та тенденції, особистісна приналежність кожного. Після оголошення умов Конкурсу студенти бакалаврату також виявили бажання писати конкурсні роботи. Національний комітет Платформи «Діалог Євразії» підтримав цю ініціативу й вирішив прийняти до розгляду також і роботи студентів бакалаврату, виділивши для них два призові місця, а надалі передбачати повноправну участь студентів бакалаврату в Конкурсі.

На Конкурс надійшло 46 робіт із 15 вищих навчальних закладів семи міст України.

Відбір кращих конкурсних творів відбувався за  трьома категоріями учасників та базувався на таких основних вимогах: тематика, своєчасність, новизна, пізнавальність, практична цінність, форма подачі.

В роботах виявилась різноманітність тематики в межах оголошених напрямів. Одначе частина конкурсантів подали цікаві, ґрунтовні, але вузько спеціальні дослідження, які не зовсім відповідають концепції Конкурсу, сформульованій у його назві – «Мистецтво жити разом». У частині робіт виявилась значна затеоретизованість, що знижує практичну складову в діяльності молодих вчених.

Як зазначають члени журі Конкуру, якість робіт студентів бакалаврату й магістратури значно вища за частину робіт молодих вчених-аспірантів. Студентські роботи відзначаються своєчасністю, концептуальним практичним підходом до суспільно важливих тем.

У цілому аспіранти, студенти магістратури й бакалаврату виявили значний творчий потенціал, перспективне мислення, ясні світоглядні орієнтири творчої української молоді.

 

Журі визначило 10 найкращих робіт за трьома категоріями учасників:

аспіранти:

1. Анна В. Гафіатуліна, аспірантка, викладач кафедри практичної психології Київського університету імені Бориса Грінченка

Україні – 20 років. Психологічний аналіз

2. Тетяна Вікторівна Коваль, аспірантка кафедри філософії Житомирського державного університету імені Івана Франка

Без права на старість

3. Ольга Сергіївна Голімберг , аспірантка Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

Єжи Ґедройць - редактор, який вірив в Україну

4. Антон Едуардович Дробович , аспірант кафедри культурології Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

ТРИ МІРКУВАННЯ ПРО КУЛЬТУРУ СПІВЖИТТЯ

студенти магістратури:

1. Ганна Валеріївна Шавлак , магістр із соціології Донецького державного університету управління

КУЛЬТУРНА ДИФУЗІЯ ЯК ФОРМА КУЛЬТУРНОЇ ВЗАЄМОДІЇ: СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ

2. Катерина Леонідівна Боброва, магістр із соціології Донецького державного університету управління

«Життєві та ціннісні орієнтації «євросиріт» в умовах сучасного українського соціуму (за матеріалами Українського інституту  соціологічних досліджень ім. О. Яременко)»

3. Мар’яна Сергіївна Дирявко , магістр Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, спеціальність «українська мова та література»

П ЯТЬ ЕЛЕМЕНТІВ СВІТУ: УКРАЇНСЬКА МОВНА КАРТИНА СВІТУ (ДЕРИВАЦІЙНО-КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ АСПЕКТ)

4. Ольга Олексіївна Титаренко, магістр із філософії Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ РЕЛІГІЙНОЇ ТОЛЕРАНТНОСТІ: УКРАЇНСЬКИЙ КОНТЕКСТ

 

студенти бакалаврату:

1. Дмитро С. Самолюк , студент спеціальності «міжнародні відносини» Інституту журналістики та міжнародних відносин Київського національного університету культури і мистецтв

УКРАЇНА - ЧОРНОМОРСЬКИЙ РЕГІОН: ІНТЕРЕСИ ГОЛОВНИХ АКТОРІВ, ВИГОДИ СПІВПРАЦІ ТА ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЇЇ ЕФЕКТИВНОСТІ

2. Ярослав Сергійович Телешун, студент III курсу філософського факультету зі спеціальності «політологія» Київського національного університету імені Тараса Шевченка; студент III курсу юридичного факультету Національної академії внутрішніх справ України

Молодежь в условиях кризиса: украинский опыт

 

Авторів цих призових робіт буде відзначено поїздкою до Стамбула на початку жовтня 2012 року.

 

Журі також визначило 11 кращих робіт за трьома категоріями учасників, авторів яких буде відзначено грамотами Платформи «Діалог Євразії» на початку жовтня 2012 року:

аспіранти:

1. Вадим О. Цимбал , аспірант кафедри теорії та історії держави і права Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

ІСТОРИЧНИЙ ДОСВІД СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ

2. Яна Юріївна Москальова , аспірантка першого року навчання Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди

Особистісна приналежність кожного. Значення феномену інтуїції в особистісному розвитку людини.

3. Оксана Сидоренко , аспірантка Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Виховання особистості (за публікаціями преси для дітей України кінця ХІХ – початку ХХ ст..)

студенти магістратури:

1. Вікторія Юріївна Омельченко, студентка II курсу ОКР-«магістр» філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Сила істин і авторитету позитивного права versus «мозаїка смислів» права переконань і дій у практиках життєсвіту

2. Христина Володимирівна Стародубець , студентка 1 курсу ОКР –«магістр» філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

САМОТВОРЕННЯ ЯК ЧИННИК ІДЕНТИФІКАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ

3. Тарас Сергійович Пасажко, Віталій Петрович Чекановський, 2 курс магістратури, 4 курс бакалавріату спеціальність «Фінанси» Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Впровадження бюджету розвитку як запорука соцільно-економічного зростання України

4. Р. О. Фалков, студент магістратури Інституту міжнародних відносин Київського міжнародного університету

КРИМ – ВІД ДАВНИНИ ДО СЬОГОДЕННЯ. ПОЛІТИЧНИЙ АСПЕКТ

 

студенти бакалаврату:

1. Ксенія О. Костюченко , с тудентка Інституту журналістики та міжнародних відносин Київського національного університету культури і мистецтв

Гіпотеза техно – гуманітарного балансу та її  відображення в глобальному світі

2. Валерія В’ячеславівна Бєлокосова, студентка спеціальності «міжнародні відносини» Інституту журналістики та міжнародних відносин Київського національного університету культури і мистецтв

ЄДНІСТЬ РІЗНОМАНІТНОСТІ: САМОІДЕНТИФІКАЦІЯ КРАЇН У ГЛОБАЛІЗОВАНОМУ СВІТІ

3. Дарина В. Чернявка, студентка IV курсу спеціальнoсті «міжнарoднІ відносинИ» Інституту журналістики та міжнарoдних віднoсин Київськoгo націoнальнoгo університету культури і мистецтв

РЕЛІГІЙНІ ВІЙНИ» В НЕЗАЛЕЖНІЙ УКРАЇНІ

4. Ольга Швайко, студентка V І курсу ННІ філології та журналісти Житомирського державного університету імені Івана Франка

З ТОПОНІМІЇ РОМАНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Згідно з рішенням журі Конкурсу, відзначені роботи будуть опубліковані в спеціальному збірнику та в наукових виданнях до жовтня 2012 року.

]]>
xxx@hotmail.com (Admin) frontpage Sat, 21 Apr 2012 15:10:38 +0000
Ефективне управління в конфліктному світі http://www.daplatform.org.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=1593:2012-03-05-12-28-58&catid=54:genel-&Itemid=535 http://www.daplatform.org.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=1593:2012-03-05-12-28-58&catid=54:genel-&Itemid=535 don_11

Я к відповідати на виклики , з якими ст икаються у нинішній час держава і суспільство , я к з найти е фективн і модел і управл іння державою в с учасних у мовах і в бере гти суспільство від соц і альн и х колізій – на ці та інші питання шу кали відповіді в чен і з р і зн и х рег і он і в Укра їни , а так ож інших країн під час м і жнародно ї нау кової конференц ії «С учасні суспільні проблем и у вимірах соц і олог ії управл іння », яка відбулася в Донец ьку (Укра ї на) 2 березня 2012 р .

]]>
xxx@hotmail.com (Admin) frontpage Mon, 05 Mar 2012 12:26:32 +0000
Молодь за діалог http://www.daplatform.org.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=1589:2012-01-16-10-48-31&catid=59:diger&Itemid=410 http://www.daplatform.org.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=1589:2012-01-16-10-48-31&catid=59:diger&Itemid=410 odesa-kitap

Збірник доповідей
учасників Молодіжной конференції.
(1-2 квітня 2011 р., Одеса)

]]>
xxx@hotmail.com (Admin) frontpage Mon, 16 Jan 2012 10:40:08 +0000
Конкурс наукових статей http://www.daplatform.org.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=1586:2012-01-11-14-19-58&catid=54:genel-&Itemid=535 http://www.daplatform.org.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=1586:2012-01-11-14-19-58&catid=54:genel-&Itemid=535 guvercin

Конкурс наукових статей для магістрів і аспірантів вищих навчальних закладів України

Наукові напрямки для опрацювання:

 • Історія
 • Традиції
 • Релігії
 • Культура
 • Мова
 • Суспільно-політичне та правове життя
 • Національний склад суспільства та демографічний розвиток
 • Соціально-економічні умови та тенденції
 • Особистісна приналежність кожного

Умови участі в конкурсі:

У конкурсі можуть брати участь магістри й аспіранти всіх державних та приватних вищих навчальних закладів України.

 • На конкурс приймаються статті, які раніше не публікувалися; статті, які раніше публікувалися, не розглядатимуться.
 • Статті магістрів розглядатимуться окремо від робіт аспірантів та молодих вчених.

 

Статті повинні бути оформлені відповідно до умов (о бсяг матеріалів ( Times New Roman, 14 шрифт, інтервал 1,5): д ля магістрів 6.000-8000 знаків, для аспірантів і молодих вчених –12.000 знаків).

Останній термін подання   10 березня  2012 р.

Дата оголошення результатів 15 квітня  2012 р.

 

НАГОРОДЖЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ

 

 • Автори восьми(4+4) найкращих статей будуть нагороджені призом – туристичною поїздкою до Стамбула.
  • Тридцять кращих статей буде опубліковано у спеціальному збірнику.
  • Роботи переможців будуть надруковані в окремих наукових збірниках та фахових виданнях.
  • Витрати переможців конкурсу щодо присутності на церемонії нагородження бере на себе Платформа ДЄ.

Заявки подаються за адресою ukraynadap@gmail.com ;

Журі конкурсу:

Володимир Сергійчук , голова Міжнародної громадської організації Платформа «Діалог Євразії», професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор історичних наук.

Сергій Телешун , голова Українського національного комітету Міжнародної громадської організації Платформа «Діалог Євразії», завідувач кафедри політичної аналітики і прогнозування Національної академії державного управління при Президентові України, доктор політичних наук, професор

Ігор Коваль , Ректор Одеського Національного Університету імені І. І. Мечникова

Олексій Чебикін , Ректор Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського,

Бондарева Олена, Директор Гуманітарного інституту Київський університет імені Бориса Грінченка, доктор філологічних наук, професор

Андрій Курков , письменник

Марія Матіос , письменниця

Юрій Кочубей , сходознавець, Надзвичайний і Повноважний посол України, кандидат історичних наук

Микола Рижков , завідувач кафедри Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор політичних наук, професор.

Юрій Щербак , письменник, громадський діяч, Надзвичайний і Повноважний посол України.

Богдан Андрусишин , проректор Національного педагогічного університету імені М. Драгоманова, доктор історичних наук, професор

Олександр Шокало , сходознавець, письменник.

Володимир Ярошовець , Завідувач кафедри, доктор філософських наук, професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор історичних наук.

 

Голова Українського національного комітету
Сергій Телешун

]]>
xxx@hotmail.com (Admin) frontpage Wed, 11 Jan 2012 14:14:01 +0000
У Києві інтелектуалів поєднала толерантність http://www.daplatform.org.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=1585:2011-12-01-11-54-46&catid=54:genel-&Itemid=535 http://www.daplatform.org.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=1585:2011-12-01-11-54-46&catid=54:genel-&Itemid=535 В умовах, коли війни та хаос охопили земну кулю, в Київському університеті ім. Бориса Грінченка пройшла міжнародна наукова конференція «Людські цінності і толерантність у сучасному світі: міжконтинентальний діалог інтелектуалів». В рамках конференції обговорювали питання толерантності та взаєморозуміння.

]]>
xxx@hotmail.com (Admin) frontpage Thu, 01 Dec 2011 11:49:35 +0000